Przejdź do treści
Strona główna » Darmowy kurs Python online » Python: Pętla for

Python: Pętla for

Do czego służy pętla for?

W programowaniu pętle służą do wielokrotnego powtarzania bloku instrukcji. W języku Python pętla for służy do iteracji po sekwencjach, takich jak listy, krotki, ciągi znaków itp. Składnia wygląda następująco:

for iterator_var in sequence:
wyrażenia

Składnię pętl for zilustrowano na rysunku poniżej.

Python: pętla for - ilustracja
Python: Ilustracja składni pętli for

Przykład 1. Zastosowanie pętli for do iterowania po liście

owoce = ['banan', 'gruszka', 'ananas', 'brzoskwinia']
for owoc in owoce:
print(owoc)

Wynik

banan
gruszka
ananas
brzoskwinia

W powyższym przykładzie stworzyliśmy listę owoce. Następnie w pętli for, wykorzystujemy zmienną owoc, która w pierwszej iteracji przyjmuje wartość pierwszego elementu listy, czyli banan. W każdej następnej iteracji przypisywana jest jej kolejne element z listy owoce, aż do ostatniego elementu.

Pętla for z funkcją range()

Funkcja range() tworzy sekwencję wartości pomiędzy dwiema liczbami. Jest ona często stosowana wraz z pętlą for, gdy chcemy wykonać określoną liczbę iteracji.

Przykład 2. Użycie pętli for wraz z funkcją range(n)

liczby = range(5)
for i in liczby:
print(i)

W przykładzie powyżej tworzymy sekwencję liczb od 0 do 4 (funkcja range uwzglęnia wartość o jeden mniejszą od tej w nawiasie). Następnie program itereuje po elementach sekwencji przy użyciu pętli for i wyświetla na ekranie kolejne wartości.

Wynik

0
1
2
3
4

Przykład 3. Użycie pętli for wraz z funkcją range(a, b, krok)

Funkcja range() domyślnie przyjmuje wartość minimalną równą 0 oraz krok równy 1. Możemy jednak zmienić te domyślne wartości, tak jak to przedstawiłem poniżej.

for x in range(2, 10, 2):
print(x)

Wynik

2
4
6
8

Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak w poprzednim przykładzie, funkcja range() nie uwzględnia wartości maksymalnej użytej jako argument. Dlatego pętla for kończy działanie na wartości 8, a nie 10.

Klauzula else i pętla for

Słowo kluczowe else w pętli for określa blok kodu, który ma zostać wykonany po zakończeniu pętli. Istotne jest to, że instrukcje znajdujące się wewnątrz bloku else zostaną wywołane tylko wtedy , gdy pętla zakończy się bez jej przerwania.

Przykład 4. Użycie klauzuli else wraz z pętlą for

for x in range(5):
print(x)
else:
print("Koniec")
for x in range(5):
if x == 4: break
print(x)
else:
print("Koniec 2")

Wynik

0
1
2
3
4
Koniec
1
2
3

Widzimy, że po pierwszym wywołaniu pętli instrukcja print znajdująca się w bloku else zostaje wywołana, co wynika z prawidłowego zakończenia działania pętli for. W drugim wywołaniu, gdy x jest równe 4 pętla zostaje przerwana instrukcją break, co skutkuje pominięciem bloku else.

Podsumowanie

Z artykułu dowiedziałeś się jak tworzyć i wykorzystywać pętlę for w języku Python. W szczególności nauczyłeś się jak:

  • iterować po liście i sekwencji
  • wykorzystywać funckję range()
  • działa klauzula else wraz z pętlą for

Następny artykuł: Python: pętla while

#python pętla for #programowanie #kurs programowania python