Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Python: Pętla for

Python: Pętla for

Do czego służy pętla for?

W programowaniu pętle służą do wielokrotnego powtarzania bloku instrukcji. W języku Python pętla for służy do iteracji po sekwencjach, takich jak listy, krotki, ciągi znaków itp. Składnia wygląda następująco:

for iterator_var in sequence:
  wyrażenia

Składnię pętl for zilustrowano na rysunku poniżej.

Python: pętla for - ilustracja
Python: Ilustracja składni pętli for

Przykład 1. Zastosowanie pętli for do iterowania po liście

Python
owoce = ['banan', 'gruszka', 'ananas', 'brzoskwinia']

for owoc in owoce:
  print(owoc)

Wynik

banan
gruszka
ananas
brzoskwinia

W powyższym przykładzie stworzyliśmy listę owoce. Następnie w pętli for, wykorzystujemy zmienną owoc, która w pierwszej iteracji przyjmuje wartość pierwszego elementu listy, czyli banan. W każdej następnej iteracji przypisywana jest jej kolejne element z listy owoce, aż do ostatniego elementu.

Pętla for z funkcją range()

Funkcja range() tworzy sekwencję wartości pomiędzy dwiema liczbami. Jest ona często stosowana wraz z pętlą for, gdy chcemy wykonać określoną liczbę iteracji.

Przykład 2. Użycie pętli for wraz z funkcją range(n)

Python
liczby = range(5)

for i in liczby:
  print(i)

W przykładzie powyżej tworzymy sekwencję liczb od 0 do 4 (funkcja range uwzglęnia wartość o jeden mniejszą od tej w nawiasie). Następnie program itereuje po elementach sekwencji przy użyciu pętli for i wyświetla na ekranie kolejne wartości.

Wynik

0
1
2
3
4

Przykład 3. Użycie pętli for wraz z funkcją range(a, b, krok)

Funkcja range() domyślnie przyjmuje wartość minimalną równą 0 oraz krok równy 1. Możemy jednak zmienić te domyślne wartości, tak jak to przedstawiłem poniżej.

Python
for x in range(2, 10, 2):
 print(x)

Wynik

2
4
6
8

Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak w poprzednim przykładzie, funkcja range() nie uwzględnia wartości maksymalnej użytej jako argument. Dlatego pętla for kończy działanie na wartości 8, a nie 10.

Klauzula else i pętla for

Słowo kluczowe else w pętli for określa blok kodu, który ma zostać wykonany po zakończeniu pętli. Istotne jest to, że instrukcje znajdujące się wewnątrz bloku else zostaną wywołane tylko wtedy, gdy pętla zakończy się bez jej przerwania.

Przykład 4. Użycie klauzuli else wraz z pętlą for

Python
for x in range(5):
 print(x)
else:
 print("Koniec")

for x in range(5):
 if x == 4: break
 print(x)
else:
 print("Koniec 2")

Wynik

0
1
2
3
4
Koniec
0
1
2
3

Widzimy, że po pierwszym wywołaniu pętli instrukcja print znajdująca się w bloku else zostaje wywołana, co wynika z prawidłowego zakończenia działania pętli for. W drugim wywołaniu, gdy x jest równe 4 pętla zostaje przerwana instrukcją break, co skutkuje pominięciem bloku else.

Podsumowanie

Z artykułu dowiedziałeś się jak tworzyć i wykorzystywać pętlę for w języku Python. W szczególności nauczyłeś się jak:

 • iterować po liście i sekwencji
 • wykorzystywać funckję range()
 • działa klauzula else wraz z pętlą for

#python pętla for #programowanie #kurs programowania python