Przejdź do treści
Strona główna » Warunki

Warunki

Data aktualizacji: 23.01.2024

Szymon Skoneczny – Softinery („Firma”, „my”, „nas”, „nasz”), to spółka zarejestrowana w Polsce pod adresem Orlińskiego 6/188, Kraków, Małopolskie 31-878. Nasz numer VAT to PL8722209038.

Obsługujemy stronę internetową https://softinery.com („Witryna”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odwołują się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają linki do nich („Warunki prawne”) (łącznie „Usługi”) .

Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem (+48)608088438, mailowo pod adresem [email protected] lub listownie na adres Orlińskiego 6/188, Kraków, Małopolskie 31-878, Polska.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a Szymon Skoneczny – Softinery, dotyczącą Twojego dostępu do Usług i korzystania z niej. Użytkownik zgadza się, że uzyskując dostęp do usług, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSISZ NATYCHMIAST ZATRZYMAĆ SIĘ Z KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków prawnych. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków prawnych, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków prawnych, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Użytkownik będzie podlegał zmianom w zmienionych Warunkach prawnych i zostanie uznane, że został o nich poinformowany i zaakceptował zmiany w zmienionych Warunkach prawnych w wyniku dalszego korzystania z Usług po dacie opublikowania zmienionych Warunków prawnych. Usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Usług ani rejestrować się w nich.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celach archiwalnych.

SPIS TREŚCI

 1. NASZE USŁUGI
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 5. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
 6. POLITYKA
 7. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
 8. WKŁAD UŻYTKOWNIKA
 9. LICENCJA NA WKŁAD
 10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
 11. SOCIAL MEDIA
 12. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH
 13. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 15. OKRES I ROZWIĄZANIE
 16. MODYFIKACJE I PRZERWY
 17. PRAWO WŁAŚCIWE
 18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 19. POPRAWKI
 20. ZASTRZEŻENIE
 21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 22. ODSZKODOWANIE
 23. DANE UŻYTKOWNIKA
 24. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
 25. RÓŻNE
 26. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. NASZE USŁUGI

Informacje podawane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałoby nas na jakiekolwiek wymogi rejestracyjne w takiej jurysdykcji lub kraj. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy lokalne.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, materiałów audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie „Treść” ), a także zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”).

Nasze Treści i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Korzystanie z naszych Usług

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji „DZIAŁANIA ZABRONIONE”, udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na:

uzyskanie dostępu do Usług;

pobranie lub wydrukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp.

Z wyjątkiem przypadków określonych w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani żadna Treść nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane , licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w tej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, kieruj swoją prośbę na adres: [email protected]. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci pozwolenia na publikację, reprodukcję lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w związku z Usługami, Treścią i Znakami.

Każde naruszenie niniejszych Praw własności intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków prawnych, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług wygaśnie natychmiast.

Twoje zgłoszenia

Przed skorzystaniem z naszych Usług prosimy o dokładne zapoznanie się z tą sekcją oraz sekcją „DZIAŁANIA ZABRONIONE”, aby zrozumieć (a) prawa, które nam przekazujesz, oraz (b) obowiązki, które masz w związku z publikowaniem lub przesyłaniem jakichkolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Wysyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje na temat Usług („Zgłoszenia”), wyrażasz zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej związanych z takim Zgłoszeniem. Zgadzasz się, że będziemy właścicielem tego przesłanego materiału i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie.

Jesteś odpowiedzialny za to, co publikujesz lub przesyłasz. Wysyłając nam Zgłoszenia za pośrednictwem dowolnej części Usług:

 • potwierdź, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi „DZIAŁANIAMI ZABRONIONYMI” i nie będziesz publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani przesyłać za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów, które są nielegalne, nękające, szerzące nienawiść, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, znęcające się, obelżywe, dyskryminujące grożące jakiejkolwiek osobie lub grupie, o charakterze jednoznacznie seksualnym, fałszywe, niedokładne, oszukańcze lub wprowadzające w błąd;
 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekasz się wszelkich praw osobistych do takich Zgłoszeń;
 • gwarantujesz, że wszelkie takie Przesłania są oryginalne dla Użytkownika lub że posiadasz niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Przesłań oraz że masz pełne prawo do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do Twoich Przesłań;
 • gwarantujesz i oświadczasz, że przesłane przez Państwa zgłoszenia nie stanowią informacji poufnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zgłoszenia i wyraźnie zgadzasz się zwrócić nam wszelkie straty, które możemy ponieść w wyniku naruszenia przez Ciebie (a) tej sekcji, (b) praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej lub (c) obowiązującego prawa.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz dbał o dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował takie informacje rejestracyjne;

(3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług w sposób zautomatyzowany lub inny niż człowiek, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Usług w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych; oraz (7) korzystanie przez Ciebie z Usług nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Aby móc korzystać z Usług, może być wymagana rejestracja. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Twojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika, jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

 1. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

 •  Visa
 •  Mastercard
 • American Express
 •  PayPal

Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Usług. Ponadto wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupu zgodnie z naszym uznaniem. Ceny możemy zmienić w dowolnym momencie.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie dla Twoich zakupów i wszelkich obowiązujących opłat za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli złożyliśmy już wniosek o płatność lub ją otrzymaliśmy.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

6. POLITYKA

Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów opublikowaną w Usługach.

7. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Z Usług nie można korzystać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone.

Jako użytkownik Usług potwierdzasz, że zabronione jest:

 • Systematycznie pobieranie danych lub innej zawartości z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie w przypadku prób poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzenie, wyłączanie lub w inny sposób ingerowanie w funkcje związane z bezpieczeństwem Usług, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub Treści w nich zawartej.
 • Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Usług.
 • Wykorzystywanie wszelkich informacji uzyskanych w ramach Usług w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innej osobie.
 • Niewłaściwie korzystanie z naszych usług wsparcia lub przesyłanie fałszywe zgłoszenia dotyczące nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystanie z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 • Angażowanie się w nieupoważnione tworzenie ramek lub łączenie się z Usługami.
 • Przesyłanie wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe wysyłanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie przez jakąkolwiek stronę z Usług lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
 • Angażowanie się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, na przykład używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuwanie informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
 • Przesyłanie dowolnych materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie”, „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 • Ingerowawanie, zakłócanie lub powodowanie nadmiernego obciążenia Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami.
 • Harass, annoy, intimidate, or threaten any of our employees or agents engaged in providing any portion of the Services to you.
 • Nękanie, denerwowanie, zastraszanie lub grożenie któremukolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na Twoją rzecz.
 • Kopiowanie lub dostosowanie oprogramowania Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript i innego kodu.
 • O ile nie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, nie należy odszyfrowywać, dekompilować, deasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Usług.
 • Z wyjątkiem przypadków, które mogą wynikać ze standardowego użycia wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi dowolnego robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Usług, lub używać ani uruchamiać nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystanie z usług agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w Usługach.
 • Korzystanie z Usług, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystanie z Usług w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub w inny sposób korzystaj z Usług i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących przychody lub przedsięwzięciach komercyjnych.
 • Korzystanie z Usług w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedawanie swojego profilu.

8. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługi nie umożliwiają użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów dla nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie zwane „Wkładami”). Wpisy mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Usług. Tworząc lub udostępniając jakikolwiek Wkład, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonanie oraz dostęp, pobieranie i kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie oraz upoważnianie nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z Twojego Wkładu w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i te Warunki prawne.
 • Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Usługi i niniejsze Warunki prawne.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Twoje Wkłady nie są niechcianą lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką ani innymi formami nagabywania.
 • Twoje Treści nie są obsceniczne, sprośne, lubieżne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób niewłaściwe (według naszego uznania).
 • Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
 • Twoje wkłady nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.
 • Twoje wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasad.
 • Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku żadnej strony trzeciej.
 • Twoje Treści nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani nie mają na celu w inny sposób ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 • Twoje Treści nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje Wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków prawnych ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki prawne i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Usług.

9. LICENCJA NA WKŁAD

Ty i Usługi zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podasz, zgodnie z warunkami Polityki prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Usług, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej i innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoim Wkładzie dostarczonym przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Wkład w Usługi i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoim Wkładem.

10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

Możemy udostępnić Ci obszary w Usługach, w których możesz zostawiać recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki z osobą/podmiotem, który jest recenzowany; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów, obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) jeśli zamieszczasz negatywne recenzje, nie powinieneś być powiązany z konkurencją; (6) nie należy wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje według własnego uznania. Nie mamy żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uważa recenzje za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie odzwierciedlają nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek recenzję ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek recenzji. Publikując recenzję, niniejszym udzielasz nam wieczystego, niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych, w pełni opłaconego, zbywalnego i podlegającego sublicencji prawa oraz licencji na reprodukcję, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie w jakikolwiek sposób, wyświetlanie, wykonywanie i /lub rozpowszechniaj całą treść związaną z recenzją.

11. SOCIAL MEDIA

W ramach funkcjonalności Usług możesz połączyć swoje konto z kontami internetowymi, które posiadasz u zewnętrznych dostawców usług (każde takie konto zwane jest „Kontem Zewnętrznej Strony”) poprzez: (1) podanie swojego Konta Zewnętrznego dane logowania za pośrednictwem Usług; lub (2) umożliwienie nam dostępu do Twojego Konta Strony Trzeciej, zgodnie z obowiązującymi warunkami regulującymi korzystanie przez Ciebie z każdego Konta Strony Trzeciej. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo ujawnić nam dane logowania do swojego konta strony trzeciej i/lub udzielić nam dostępu do swojego konta strony trzeciej, bez naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków regulujących korzystanie z odpowiednich Konto Osoby Trzeciej i bez zobowiązywania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub narażania nas na jakiekolwiek ograniczenia użytkowania nałożone przez zewnętrznego usługodawcę Konta Osoby Trzeciej. Przyznając nam dostęp do jakichkolwiek Kont stron trzecich, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli ma to zastosowanie) wszelkie treści, które dostarczyłeś i przechowywać na Twoim koncie strony trzeciej („sieć społecznościowa Treści”), aby były one dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem za pośrednictwem Twojego konta, w tym między innymi wszelkie listy znajomych oraz (2) możemy przesyłać i otrzymywać z Twojego Konta Zewnętrznego dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz powiadomiony o połączeniu Twoje konto z Kontem Strony Trzeciej. W zależności od wybranych przez Ciebie Kont stron trzecich i z zastrzeżeniem ustawień prywatności określonych na takich Kontach stron trzecich, dane osobowe, które zamieszczasz na swoich Kontach stron trzecich, mogą być dostępne na Twoim koncie w Usługach i za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że jeśli konto strony trzeciej lub powiązana usługa staną się niedostępne lub nasz dostęp do takiego konta strony trzeciej zostanie zamknięty przez zewnętrznego usługodawcę, wówczas Treści sieci społecznościowej mogą nie być już dostępne w Usługach i za ich pośrednictwem. Będziesz mieć możliwość wyłączenia w dowolnym momencie połączenia pomiędzy swoim kontem w Usługach a Twoimi Kontami Osób Trzecich. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TWOJE RELACJE Z DOSTAWCAMI USŁUG STRON TRZECICH POWIĄZANE Z TWOIMI KONTAMI OSÓB TRZECICH REGULUJĄ WYŁĄCZNIE TWOJE UMOWY Z TAKIMI USŁUGODAWCAMI ZEWNĘTRZNYMI. Nie podejmujemy żadnych wysiłków, aby sprawdzać Treści sieci społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, zgodności z prawem lub nienaruszania praw, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść sieci społecznościowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z Kontem Strony Trzeciej oraz listy kontaktów przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu zidentyfikowania i poinformowania Cię o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Usług . Możesz dezaktywować połączenie pomiędzy Usługami a Twoim kontem strony trzeciej, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub poprzez ustawienia konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach, które uzyskano za pośrednictwem takiego Konta strony trzeciej, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z Twoim kontem.

12. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub możesz zostać przesłany za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych („Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do stron trzecich lub pochodzące od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Takie Strony internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek opublikowane Treści osób trzecich. dostępne za pośrednictwem Usług lub instalowane w Usługach, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w Witrynach internetowych stron trzecich lub Treściach stron trzecich. Włączenie, udostępnienie linków lub zezwolenie na użycie lub instalację jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich lub treści stron trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub skorzystać lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, obowiązującymi w każdej witrynie internetowej, do której przechodzisz z Usług, lub dotyczącymi aplikacji, których używasz lub instalujesz z Usług. Wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych stron trzecich i będziesz chronić nas przed jakąkolwiek szkodą spowodowaną zakupem takich produktów lub usług. Ponadto zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez Ciebie lub szkody wyrządzone Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikające z Treści stron trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

13. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostęp, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) którykolwiek z Twoich Wkładów lub dowolnej jego części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomimy lub odpowiedzialności usuniemy z Usług lub w inny sposób wyłączymy wszystkie pliki i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

14. Polityka prywatności

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: softinery.com/pl/polityka-prywatności. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane w Polsce. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług z dowolnego innego regionu świata, którego przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych różnią się od przepisów obowiązujących w Polsce, wówczas w wyniku dalszego korzystania z Usług przesyłasz swoje dane do Polski i wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie Twoich danych w Polsce.

15. ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Usług. BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, BEZ POWIADOMIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z nich (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE, Z DOWOLNEGO POWODU ŻADNEGO POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO NARUSZANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMOW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZENIA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W USŁUGACH LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAPISAŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się ani tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

16. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na temat naszych Usług. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy doświadczyć problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami, bądź też zaistnieć konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane Twoją niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich w czasie przestoju lub zaprzestania świadczenia Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki prawne podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim są interpretowane, przy czym wyraźnie wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo przysługuje Ci ochrona, jaką zapewniają Ci przepisy prawa obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. Szymon Skoneczny – Softinery i Ty wyrażasz zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów krakowskich, co oznacza, że możesz dochodzić swoich praw konsumenckich w zakresie niniejszych Warunków prawnych w Polsce lub w kraju UE w którym mieszkasz.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której możesz uzyskać dostęp. Jeśli chcesz zwrócić naszą uwagę na ten temat, skontaktuj się z nami.

19. POPRAWKI

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

20. ZASTRZEŻENIE

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I ICH KORZYSTANIEM, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE GWARANTUJEMY ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA OBRAŻEŃ LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NIEGO, (3) WSZELKIEGO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB WYKORZYSTANIA NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ /LUB PRZECHOWYWANE W NIM INFORMACJE FINANSOWE, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWA LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERIE LUB INNEJ REKLAMIE I NIE BĘDZIEMY BĄDŹ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, tam gdzie jest to właściwe.

21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSÓBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

22. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku: (1) korzystania z Usług; (2) naruszenie niniejszych Warunków prawnych; (3) jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (4) naruszenie przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec innego użytkownika Usług, z którym nawiązałeś połączenie za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Twój koszt wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w związku z którą musisz nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach objętych niniejszym zabezpieczeniem, gdy tylko się o nich dowiemy.

23. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podejmowanych podczas korzystania z Usług. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

24. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i za pośrednictwem Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

25. RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść część lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków prawnych i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług nie powstaje pomiędzy Tobą a nami żadna spółka joint venture, spółka, zatrudnienie ani relacja agencyjna. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam z uwagi na ich sporządzenie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków prawnych i brak podpisu stron niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków prawnych.

26. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług prosimy o kontakt pod adresem:

Szymon Skoneczny – Softinery

Orlińskiego 6/188

Krakow, Małopolskie 31-878

Poland

Phone: (+48)608088438

[email protected]